Slider

Zakres działań


Analizy techniczno-ekonomiczne, studia wykonalności, biznesplany i modele, plany finansowania inwestycji, opracowanie wniosków projektowych, raporty środowiskowe celem optymalizacji pracy komponentów dla różnych gałęzi przemysłu oraz zaawansowanych ciągów technologicznych.. Do tego celu projektowane będą inteligentne algorytmy biorące pod uwagę szereg czynników i graniczeń wynikających ze specyfiki danego procesu przemysłowego, przekładając się na efektywne wykorzystanie istniejących zasobów.

Optymalizacja pracy istniejącej sieci i infrastruktury elektroenergetycznej celem zwiększenia opłacalności inwestycji jak i możliwości rozwoju modeli biznesowych. Dodatkowo działania w kierunku modernizacji sieci o nowe komponenty i technologie informacyjne w kierunku inteligentnych sieci energetycznych przyczynią się do wzrostu efektywności i bezpieczeństwa pracy systemu jak i zwiększenia niezawodności dostarczania energii.

Wsparcie przedsiębiorstw i instytucji w przygotowaniu niezbędnych opracowań tj. analiz i rozpatrzenie różnych scenariuszy i przypadków użycia. Ponadto pomoc w przygotowaniu biznes planu, czy też w pozyskaniu środków na rozwój firmy w formie kapitału własnościowego, dłużnego lub pomocowego.
Doradztwo małym i średnim przedsiębiorstwom, samorządom lokalnym, zakładom i spółkom komunalnym, w tym w zakresie planowania energetycznego, biorąc pod uwagę ograniczenia nałożone na zasoby energetyczne i infrastrukturalne.
Wyszukiwanie celów inwestycyjnych dla podmiotów inwestujących w polskie przedsiębiorstwa, sporządzanie odpowiednich analiz i dokumentacji, jak i pomoc inwestorowi w fazie negocjacji.
Opracowanie metodologii analizy inwestycji infrastrukturalnych, obecnie stosowanych przez polskie samorządy i gminy przy ubieganiu się o środki pomocowe.
Stworzenie procedur umożliwiających organizowanie funduszy wspierających projekty inwestycyjne, zarówno krajowe jak i zagraniczne.
Zaangażowanie w nowatorskie projekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii (wiatr, słońce, woda, biomasa, zasobniki energii i elektromobilność to tylko niektóre z nich) oraz ich wzajemnej współpracy celem tworzenia wirtualnych elektrowni. Dodatkowo optymalne połączenie poszczególnych komponentów systemu jak i ich monitorowanie i sterowanie należą do zadań spółki.
Przygotowanie wizyt studyjnych (study tours) dla przedstawicieli samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych, organów administracji państwowej mających na celu przedstawienie idei tworzonych systemów i korzyści dla społeczeństwa i przemysłu w przystępny sposób.
Publikacji fachowych artykułów branżowych jak i uczestnictwo w konferencjach krajowych oraz zagranicznych.

 


Wrocławski Park Technologiczny
(bud. BETA)
ul. Klecińska 125
54-413 Wrocław

dyrekcja@i4energy.pl
© I4Energy 2018