Slider

Projekty referencyjne: Nowe funkcje systemu i jego elementów – na przykładzie elastyczności systemu, uwzględniając zarządzanie obciążeniem, wytwarzaniem i magazynowaniem w sieciach dystrybucyjnych


Pilotażowy region Smart Grid  

Cele projektu:

Celem projektu był rozwój techniczny, gospodarczy oraz integracja odnawialnych źródeł energii poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT). Z jednej strony wiązało się to z utworzeniem wydajnej infrastruktury energetycznej z optymalnym udziałem regionalnych źródeł energii odnawialnej, a z drugiej strony z ich organizacją i funkcjonowaniem w oparciu o mechanizmy kontroli rynkowej.

 

 

Osiągnięte wyniki:

 


Optymalne strategie prowadzenia systemu zasilania w Niemczech z pełną integracją zasilania z energii odnawialnych w horyzoncie czasowym 2030

Cele projektu:

Celem projektu było opracowanie optymalnych strategii zarządzania i sterowania niezawodnymi dostawami energii elektrycznej w Niemczech, przy jak największym udziale i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Przy realizacji celów wzięto pod uwagę rozwój potencjału elastyczności elektrowni dla procesów sterowania, innowacyjne zarządzanie pracą sieci z integracją wszystkich poziomów sieci (optymalizacja poziomo-pionowego przepływu mocy), jak również między-sieciowe wykorzystanie wszystkich dostępnych potencjałów magazynowania energii, kontroli i elastyczności. Opracowano, oceniono oraz porównano na podstawie symulowanych wyników podejścia skoordynowanego zarządzania pomiędzy siecią przesyłową
a dystrybucyjną oraz rynkowe zarządzanie siecią.

Osiągnięte wyniki:


Analiza rozwoju energii odnawialnej na wybranych terenach Niemiec

Cele projektu:

Celem projektu było określenie potencjału wytwarzania energii odnawialnej na wybranych terenach Niemiec oraz opracowanie odpowiednich scenariuszy szacowania rozwoju tej generacji do 2033 r. poprzez analizę wcześniej opublikowanych badań i sformułowanie konkretnych założeń dotyczących rozwoju sytuacji obciążenia i wytwarzania energii w rozpatrywanym regionie. Ponadto celem projektu było zbadanie wpływu integracji OZE i ich rozwoju na pracę sieci dystrybucyjnej 110kV.

 

 

Osiągnięte wyniki:


Wprowadzenie międzynarodowej standaryzacji w celu wejścia do pracy w trybie V2G na szeroką skalę

Cele projektu:

projekt miał na celu stworzenie warunków do szerokiego zastosowania na rynku standardu Vehicle-to-Grid Communication Interface (V2G CI) w związku z międzynarodowymi pracami normalizacyjnymi. Koncepcja i rozwój standardu referencyjnego V2G obejmowała zarówno projekt oprogramowania, jak i specyfikację odpowiedniej platformy sprzętowej jako podstawy otwartej platformy technologicznej towarzyszącej międzynarodowej standaryzacji. Definicja funkcji testowania i kontroli, które miały być zautomatyzowane, powinna była umożliwić niezależne, ale zgodne ze standardami opracowywanie produktów bez wymuszania czasochłonnych badań interoperacyjności między różnymi producentami. W tym celu konieczne było uzupełnienie specyfikacji technicznych interfejsów w taki sposób, aby testy zgodności i interoperacyjności mogły być przeprowadzane niezależnie od siebie.

Osiągnięte wyniki:

 


Wrocławski Park Technologiczny
(bud. BETA)
ul. Klecińska 125
54-413 Wrocław

dyrekcja@i4energy.pl
© I4Energy 2018